1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν 3556/2007

Η Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, προέβη στις 04/12/2008 σε αγορά 11.000 κοινών ανωνύμων μετοχών της Εταιρίας, συνολικής αξίας Ευρώ 24.223,86.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή