1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Παύση της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε.

Η «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η Εταιρεία) ανακοινώνει ότι την 23.12.2008 καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών (Μ.Α.Ε.), η υπ. Αριθμ. Κ2-15055 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Κατόπιν των ανωτέρω, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι η Τρίτη, 23.12.2008.

Η ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών, που προκύπτουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» λόγω της προαναφερθείσας Συγχώνευσης, θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση της εκδότριας εταιρείας.

Η τιμή εκκίνησης διαπραγμάτευσης των μετοχών της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» στο Χρηματιστήριο Αθηνών, θα διαμορφωθεί σύμφωνα με το σημείο 5.3.8. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ’αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Σημειώνεται ότι η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευομένων εταιρειών έχει ως ακολούθως:

α) Κάθε μέτοχος της «BLUE STAR ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ανταλλάξει μία (1) μετοχή που κατέχει με 0,696364177438854 νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 η κάθε μία.

β) Οι μέτοχοι της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» θα συνεχίσουν να έχουν 1 κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή για κάθε 1 μετοχή που είχαν πριν από τη Συγχώνευση, νέας ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83.

Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ανέρχεται πλέον σε Ευρώ 117.539.371 και διαιρείται σε 141.613.700 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,83 η κάθε μία.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία της Εταιρείας, Λεωφ. Συγγρού 123-125 & Τορβά 3, 11745 Αθήνα (αρμόδιος κ. Δημήτριος Σουρής, τηλ. 210 8919040).

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2008

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή