1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν 3556/2007

Η Blue Star Ναυτιλιακή Α.Ε. (η Εταιρία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.3340/2005 και Ν.3556/2007, την απόφαση 1/434/3.7.2007 και την Εγκύκλιο 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», νομικό πρόσωπο που έχει στενό δεσμό με το Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Αλέξανδρο Εδιπίδη, προέβη σε αγορά μετοχών της Εταιρίας ως εξής:

α) στις 22.12.2008 αγορά 294.216 μετοχών, συνολικής αξίας Ευρώ 720.085,39 και
β) στις 23.12.2008 αγορά 146.835 μετοχών, συνολικής αξίας Ευρώ 386.033,14.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή