Γενικοί Όροι Cargo – Γραμμές Εσωτερικού

ΟΡΙΣΜΟΙ

1.  Σ’ αυτήν την Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος ο όρος «Φορτωτής» θα περιλαμβάνει τον Φορτωτή, τον Παραλήπτη, τον Αποστολέα, τον κομιστή της Απόδειξης Μεταφοράς Οχήματος και τον κύριο του οχήματος.

 

ΚΥΡΙΑ ΡΗΤΡΑ

2.  Η μεταφορά διέπεται από α) τους κανόνες της Χάγης που περιλαμβάνονται στη Διεθνή Σύμβαση των Βρυξελλών της 25/08/1924 και το Πρωτόκολλο της 25/8/1924, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Πρωτόκολλο της 23/2/1968 β) Τη Σύμβαση των Αθηνών σχετικά με την Μεταφορά Επιβατών και των Αποσκευών τους δια θαλάσσης, που θα ονομάζεται εφεξής «Σύμβαση Αθηνών 1974».

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΤΩΤΗ

3.  Κατ’ εξαίρεση των απαλλαγών από ευθύνες, οι οποίες περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους, το όχημα (ρυμουλκό ή φορτηγό ρυμουλκούμενο), τα εμπορεύματα ή κάθε άλλο αντικείμενο που αυτό μεταφέρει, θα θεωρείται σ’ αυτήν τη σύμβαση σαν μία μονάδα μεταφοράς και το ότι γίνεται αποδεκτό χωρίς επιφύλαξη, σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει ανάληψη ευθύνης από τον Μεταφορέα.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

4.  Ο Μεταφορέας ή o Πράκτοράς του δεν θα έχουν ευθύνη για απώλεια ή βλάβη του οχήματος κατά την περίοδο πριν από τη φόρτωση ή μετά την εκφόρτωσή του από το πλοίο, οποτεδήποτε κι αν προκύψει αυτή η απώλεια ή βλάβη.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΤΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΦΟΡΤΩΣΗΣ

5.  Η επιβεβαίωση της κράτησης ή της αποδοχής της μεταφοράς από τον Φορτωτή, ακόμα κι αν έχει λάβει την αντίστοιχη πληρωμή ολόκληρη ή εν μέρει, δεν υπονοεί απαραίτητα ότι το όχημα όντως θα φορτωθεί. Η πραγματοποίηση της φόρτωσης εξαρτάται από συνθήκες ασφαλείας που δύναται να αποτρέψουν τη ναυσιπλοΐα του πλοίου και τη φόρτωση. Σε περίπτωση που η φόρτωση δεν πραγματοποιηθεί, ο Μεταφορέας θα επιστρέψει τα κόμιστρα που πληρώθηκαν τοις μετρητοίς σε καθαρό ποσό και δεν οφείλει οποιαδήποτε άλλη επιπρόσθετη επιβάρυνση οποιασδήποτε φύσης, όπως απαίτηση για ζημία ή άλλη.
6.  Τα οχήματα πρέπει να βρίσκονται δίπλα στο πλοίο τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα του απόπλου με όλα τα απαραίτητα ταξιδιωτικά και τελωνειακά έγγραφα έτοιμα, όπως και την απόδειξη πληρωμής του ναύλου και σε περίπτωση καθυστέρησης, που οφείλεται σε οποιονδήποτε λόγο, έστω κι αν δεν ανάγεται σε ευθύνη του Φορτωτή, ο Πλοίαρχος θα δικαιούται να αρνηθεί τη φόρτωση. Ο Μεταφορέας θα απαιτήσει το πλήρες αντίτιμο του ναύλου στην περίπτωση που ο Φορτωτής δεν είναι έτοιμος για φόρτωση την καθορισμένη ώρα, έστω και χωρίς δική του ευθύνη. Και στις δύο περιπτώσεις η σύμβαση μεταφοράς θα θεωρείται λήξασα.
7.  Ο Φορτωτής οφείλει με δική του μέριμνα  και ευθύνη να παρουσιάσει το όχημα έτοιμο να σταλεί με τον προβλεπόμενο τρόπο φόρτωσης με το φορτίο του στοιβαγμένο με ασφάλεια και στερεωμένο, κλεισμένο, καλυμμένο και σφραγισμένο, για τα οποία θα ευθύνεται αποκλειστικά έναντι του Μεταφορέα και έναντι τρίτων μερών.
8.  Τα οχήματα θα φορτώνονται στο πλοίο σύμφωνα με τις οδηγίες του Πλοιάρχου.
9.  Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος να αρνηθεί να μεταφέρει ένα όχημα κατά την αποκλειστική του κρίση, χωρίς να οφείλεται καμμιά άλλη αποζημίωση στον Φορτωτή εκτός της επιστροφής του ναύλου που αυτός έχει ήδη πληρώσει. Αν η αιτία της άρνησης για φόρτωση είναι ελαττωματική στοιβασία ή εξασφάλιση του φορτίου, ελάττωμα στις ταχύτητες, στο φρένο ή σε άλλο μέρος του οχήματος, ανακριβής δήλωση του Φορτωτή στον οποίο ανήκει το όχημα ή από άλλη αιτία που οφείλεται στον Φορτωτή ή στους προστηθέντες του, ο Μεταφορέας θα δικαιούται να παρακρατήσει ολόκληρο τον ναύλο που πληρώθηκε για την μεταφορά και η παρούσα σύμβαση θα θεωρείται λήξασα.
Η φόρτωση του οχήματος, ακόμη και χωρίς καμμιά επιφύλαξη, σε καμμία περίπτωση δε σημαίνει την αποδοχή από τον Μεταφορέα της καλής του κατάστασης και καλής λειτουργίας, της σωστής στοιβασίας του φορτίου, της ακρίβειας της δήλωσης του Φορτωτή κ.λπ. και δεν υπάρχει κανμία ευθύνη του Μεταφορέα και του πλοίου, ούτε θα ευθύνονται απέναντι σε τρίτους.

 

ΦΟΡΤΩΣΗ – ΕΚΦΟΡΤΩΣΗ

10.  Ο Φορτωτής θα φέρει το όχημα ή θα το επιβιβάσει στο μέρος στοιβασίας με δική του φροντίδα, ευθύνη και έξοδα. Ο Φορτωτής και ο Παραλήπτης θα το ξεφορτώσουν και θα το παραλάβουν στο λιμάνι εκφόρτωσης και ο Μεταφορέας δε θα έχει κανμία ευθύνη ακόμη και έναντι τρίτων. Ο οδηγός του οχήματος ή του ρυμουλκού που τελικά θα διατεθεί από το πλοίο, ενεργεί ως βοηθός εκπλήρωσης των Φορτωτών ή των Παραληπτών, ακόμη κι αν είναι προστηθείς του πλοίου ή ένα τρίτο πρόσωπο θεωρείται βοηθός του, και ο Φορτωτής και ο Παραλήπτης είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί από τον οδηγό κατά τη διαδικασία φόρτωσης, στάθμευσης ή εκφόρτωσης του οχήματος. Η παραμονή του οχήματος στην προβλήτα πριν τη φόρτωση και μετά την εκφόρτωση θα γίνεται με τη φροντίδα, τα έξοδα και την ευθύνη του Φορτωτή και/ή του Παραλήπτη.
11.  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι οδηγοί θα είναι στη διάθεση του Πλοιάρχου και θα ακολουθούν τις οδηγίες του.
12.  Όταν το πλοίο φτάσει στο λιμάνι προορισμού, οι οδηγοί του λιμανιού και οι Παραλήπτες θα παραλάβουν τα οχήματά τους (εγκαίρως και χωρίς να εμποδίζουν/καθυστερούν τη ροή των άλλων οχημάτων) μετά την προηγούμενη επίδειξη των φορτωτικών εγγράφων. Αν ο οδηγός/παραλήπτης δεν αποβιβάσει το όχημα εγκαίρως και γρήγορα από το πλοίο, οι υπεύθυνοι του πλοίου θα φροντίσουν ώστε το όχημα να αποβιβασθεί στην αποβάθρα έξω από το πλοίο, πάντα με την ευθύνη, κίνδυνο και έξοδα του Φορτωτή και/ή του Παραλήπτη.
Ο Παραλήπτης θα παραλάβει το όχημα μετά την πληρωμή στην «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES NAE & ΣΙΑ» των οποιωνδήποτε εξόδων και οι Πράκτορες θα έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να είναι εξαναγκασμένοι, να τοποθετήσουν το όχημα σε χώρο στάθμευσης (φυλασσόμενο ή μη φυλασσόμενο) με ευθύνη και κίνδυνο του Φορτωτή/Παραλήπτη.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

13.  Η σύμβαση που αποδεικνύεται με αυτήν την Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος, γίνεται μεταξύ του Φορτωτή και της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ, η οποία κατονομάζεται στην παρούσα (ή του αντικαταστάτη της) και επομένως συμφωνείται ότι η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ θα είναι υπεύθυνη μόνο για βλάβη ή απώλεια που θα οφείλεται σε παραβίαση αυτής της σύμβασης ή σε μη εκτέλεση κάποιας υποχρέωσής της που απορρέει από τη σύμβαση μεταφοράς, είτε είχε σχέση ή όχι με την αξιοπλοΐα του πλοίου. Αν παρά ταύτα κριθεί ότι ο Μεταφορέας και/ή ο εγγυητής του οχήματος που μεταφέρεται εδώ είναι κάποιος τρίτος, όλοι οι περιορισμοί, ή οι απαλλαγές ή η ευθύνη που προβλέπει ο Νόμος ή αυτή η Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος θα αναφέρονται σ’ αυτόν. Επιπλέον, συμφωνείται και γίνεται αντιληπτό ότι οι Πράκτορες που εξέδωσαν αυτή την Απόδειξη Μεταφοράς οχήματος εξ’ ονόματος και για λογαριασμό του Πλοιάρχου, δεν αποτελούν αντισυμβαλλόμενο της συναλλαγής. Αυτοί οι Πράκτορες δε θα είναι υπεύθυνοι, βάσει αυτής της Σύμβασης μεταφοράς, ούτε σαν Μεταφορείς ούτε σαν εγγυητές του οχήματος.

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

14. Το προβλεπόμενο ταξίδι δεν θα περιορίζεται σε αυτήν την απευθείας γραμμή, αλλά θα θεωρείται ότι περιλαμβάνει και προσεγγίσεις ή επιστροφές ή στάσεις ή καθυστερήσεις σε οποιοδήποτε λιμάνι ή άλλα μέρη, όπου, για οποιονδήποτε εύλογο σκοπό, συνδέεται με την παροχή των υπηρεσιών περιλαμβανομένης της συντήρησης του πλοίου και του πληρώματος.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ, ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

15.  Είτε έχει ρητά συμφωνηθεί εκ των προτέρων είτε όχι, ο Μεταφορέας θα είναι ελεύθερος να μεταφέρει το όχημα στο λιμάνι προορισμού του με το συμφωνημένο πλοίο είτε με άλλο ή άλλα πλοία, που είτε του ανήκουν, είτε ανήκουν σε άλλους ή με άλλα μέσα μεταφοράς, που προσεγγίζουν κατευθείαν ή με ενδιάμεσους σταθμούς το λιμάνι προορισμού και να μεταφέρουν το όχημα πέρα από το λιμάνι προορισμού, να το μεταφορτώσουν, να το αποβιβάσουν και να το αποθηκεύσουν, είτε στην ξηρά, είτε στη θάλασσα και να το μεταφέρουν στη συνέχεια με έξοδα του Μεταφορέα, αλλά με κίνδυνο του Φορτωτή. Όταν ο τελικός προορισμός, όπου ο Μεταφορέας έχει αναλάβει να παραδώσει το όχημα, είναι άλλος από το λιμάνι εκφόρτωσης του πλοίου, ο Μεταφορέας ενεργεί μόνο σαν Παραγγελιοδόχος Μεταφορέας. Η ευθύνη του Μεταφορέα περιορίζεται στο τμήμα της μεταφοράς που αυτός διενήργησε με πλοία που διαχειρίζεται και καμμία απαίτηση δε θα γίνει δεκτή από τον Μεταφορέα για βλάβη ή απώλεια που προκύπτει κατά τη διάρκεια κάποιου άλλου τμήματος της μεταφοράς, ακόμη και στην περίπτωση που ο συνολικός ναύλος εισπράχθηκε από αυτόν για ολόκληρη την μεταφορά.

ΝΑΥΛΟΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ

16.  (α) Προπληρωτέος ναύλος, είτε έχει πληρωθεί ή όχι, θα θεωρείται ότι ανήκει στον Μεταφορέα κατά τη φόρτωση και δε θα επιστρέφεται σε καμμία περίπτωση. Οι απαιτήσεις του Μεταφορέα για δαπάνες που προέκυψαν απ’ αυτήν τη σύμβαση θα θεωρούνται οφειλόμενες κατά τον ίδιο τρόπο, μόλις προκύψουν. Από την ημερομηνία που ο ναύλος και οι δαπάνες θα αρχίσουν να οφείλονται, θα επιβαρύνονται με επιτόκιο (20%) τον χρόνο.
(β) Οποιεσδήποτε οφειλές, δασμοί, φόροι και τέλη επιβληθούν εναντίον του πλοίου, κάτω από οποιαδήποτε ονομασία, θα πληρώνονται από τον Φορτωτή.
(γ) Ο Φορτωτής θα ευθύνεται για όλα τα πρόστιμα και απώλειες που θα υποστεί ο Μεταφορέας, το πλοίο ή το όχημα, για μη τήρηση κανονισμών εισαγωγών ή εξαγωγών.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

17.  Οι τιμές και τα δρομολόγια που αναφέρονται στον κατάλογο της «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ BLUE STAR FERRIES NAE & ΣΙΑ» είναι βασισμένα στις ισχύουσες στον χρόνο εκτύπωσης συνθήκες. Εάν οποιαδήποτε από τις συνθήκες αυτές αλλάξει μετά τον χρόνο εκτύπωσης, η Κοινοπραξία διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει αλλαγές στα δρομολόγια ή να αποφύγει συμβατική της υποχρέωση. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων, ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωσης. Παρά ταύτα η Κοινοπραξία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες επ’ αυτού. Σε περίπτωση ανόδου της τιμής των καυσίμων, αυξομείωσης της ισοτιμίας του νομίσματος ή άλλων απρόβλεπτων γεγονότων, η Κοινοπραξία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των τιμών χωρίς πρότερη ενημέρωση.

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΕΝΕΧΥΡΟ

18.  Ο Μεταφορέας θα έχει δικαίωμα εμπράγματου ενεχύρου, για οποιοδήποτε χρέος του οφείλεται απ’ αυτή τη σύμβαση και προκειμένου να αποκαταστήσει την οφειλή, μπορεί να πουλήσει το όχημα και τα περιεχόμενά του, είτε ιδιωτικά, είτε με πλειστηριασμό, για να καλύψει τις απαιτήσεις του.

ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ, ΠΟΛΕΜΟΣ, ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ, ΠΑΓΕΤΟΣ, ΑΠΕΡΓΙΕΣ κ.λ.π.

19.  α) Ο Πλοίαρχος και ο Μεταφορέας είναι ελεύθεροι να συμμορφώνονται με οποιαδήποτε διαταγή ή οδηγίες ή συστάσεις σε σχέση με αυτή την μεταφορά, σύμφωνα με την παρούσα σύμβαση που θα δοθεί από κάποια Κυβερνητική ή άλλη Αρχή ή οποιονδήποτε ενεργεί ή φέρεται να ενεργεί στο όνομα μιας τέτοιας Κυβέρνησης ή Αρχής ή έχει από τις ρήτρες ασφάλισης του πλοίου, το δικαίωμα να δίνει τέτοιες διαταγές ή οδηγίες ή συστάσεις.
β) Αν προκύψει ότι η εκτέλεση της μεταφοράς θα μπορούσε να θέσει το πλοίο ή κάποιο όχημα πάνω στο πλοίο σε κίνδυνο κατάσχεσης ή βλάβης ή καθυστέρησης που θα προέρχεται από πόλεμο, πολεμικές επιχειρήσεις, αποκλεισμό, στάσεις, εμφύλιες συρράξεις ή πειρατεία ή κάποιο άτομο πάνω στο πλοίο εκτεθεί στον κίνδυνο να χάσει τη ζωή ή την ελευθερία του ή ένας τέτοιος κίνδυνος εμφανίζεται αυξημένος, ο Πλοίαρχος μπορεί να εκφορτώσει το όχημα στο λιμάνι φόρτωσης ή σε οποιοδήποτε άλλο ασφαλές και βολικό λιμάνι.
γ) Αν εμφανιστούν επιδημίες, καραντίνα, παγοθραυστικά προβλήματα, κωλυσιεργίες των εργατών, απεργίες, ανταπεργίες και οποιεσδήποτε δυσκολίες στην ξηρά ή πάνω στο πλοίο κατά τη φόρτωση ή εκφόρτωση και που θα εμπόδιζαν το πλοίο να αναχωρήσει από το λιμάνι εκφόρτωσης ή να εκφορτώσει κατά τον συνήθη τρόπο και να εγκαταλείψει το λιμάνι, όλα αυτά με ασφαλή τρόπο και χωρίς καθυστέρηση, τότε ο Πλοίαρχος μπορεί να αποβιβάσει το όχημα στο λιμάνι φόρτωσης ή άλλο ασφαλές και βολικό λιμάνι.
δ) Η εκφόρτωση, κάτω από τους όρους αυτής της ρήτρας, οποιουδήποτε οχήματος, για το οποίο έχει εκδοθεί Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος, θα θεωρηθεί δέουσα εκπλήρωση αυτής της σύμβασης. Αν κατά την άσκηση κάποιας από τις ελευθερίες που επιτρέπει αυτή η ρήτρα προκύψουν άλλα έξοδα, αυτά θα πληρωθούν από τον Φορτωτή επιπρόσθετα στον ναύλο, μαζί με τον ναύλο επιστροφής αν υπάρχει και για κάθε επιπλέον υπηρεσία που παρασχέθηκε στο όχημα, θα καταβληθεί λογική αποζημίωση.
ε) Αν κάποια από τις παραπάνω καταστάσεις αναμένεται να συμβεί ή για κάποιο λόγο το πλοίο δεν μπορεί να πλησιάσει με ασφάλεια και χωρίς καθυστέρηση το λιμάνι φόρτωσης ή πρέπει να υποβληθεί σε επισκευές, ο Μεταφορέας μπορεί να ακυρώσει τη σύμβαση πριν εκδοθεί η Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος.
ζ) Ο Φορτωτής θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά, εφόσον είναι εφικτό.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΗΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

20. Συμφωνείται εδώ ρητά ότι κανείς προστηθείς ή πράκτορας του Μεταφορέα (συμπεριλαμβανομένων ανεξάρτητων εργολάβων που μπορεί κατά καιρούς να χρησιμοποιήσει ο Μεταφορέας) δεν θα έχει κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες οποιαδήποτε ευθύνη προς τον Φορτωτή για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη ή καθυστέρηση που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε πράξη, παράλειψη ή σφάλμα απ’ την μεριά του, ενώ ενεργούσε κατά την άσκηση των καθηκόντων του και με κάθε επιφύλαξη, όλων των γενικών όρων που θέτει αυτή η ρήτρα, κάθε εξαίρεση, περιορισμός, όρος και ελευθερία που περιέχεται στην παρούσα και κάθε δικαίωμα, εξαίρεση από ευθύνη, άμυνα και ασυλία κάθε είδους που εφαρμόζεται στον Μεταφορέα ή που ο Μεταφορέας δικαιούται κάτω από αυτή τη σύμβασην θα επεκτείνεται και στις ενέργειες κάθε βοηθού εκπληρώσεως ή πράκτορα του Μεταφορέα που ενήργησε όπως αναφέρθηκε. Για τον σκοπό όλων των ισχυόντων όρων αυτής της ρήτρας ο Μεταφορέας θα είναι ή θα θεωρείται πως ενεργεί σαν πράκτορας ή σαν εντολοδόχος στο όνομα ή για το όφελος όλων των προσώπων που είναι ή μπορούν να γίνουν βοηθοί εκπληρώσεως ή πράκτορες κατά καιρούς (περιλαμβανομένων των ανεξαρτήτων εργολάβων όπως προαναφέρθηκε) και όλα αυτά τα πρόσωπα θα θεωρούνται μέχρι αυτό το όριο, μέρη αυτής της σύμβασης που αποδεικνύεται με αυτή την Απόδειξη Μεταφοράς Οχήματος. Ο Μεταφορέας θα δικαιούται να πληρωθεί από τον Φορτωτή σε πρώτη ζήτηση, οποιοδήποτε ποσό είναι εισπράξιμο ή εισπρακτέο από τον Φορτωτή ή οποιοδήποτε άλλο ποσό από αυτόν τον βοηθό εκπλήρωσης ή πράκτορα του Μεταφορέα, για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά ή καθυστέρηση ή κατ’ άλλο τρόπο.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ

21.  Οποιαδήποτε ψυκτικά μεταφορικά μέσα πρέπει υποχρεωτικά να είναι σύμφωνα με τους κανόνες που θέτει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής που απαγορεύει στα οχήματα να μεταχειρίζονται δικές τους πηγές ενέργειας εν πλω. Κατ’ απαίτηση του Φορτωτή που γίνεται τη στιγμή της κράτησης και υπό τον όρο ότι αυτό είναι δυνατόν, επειδή υπάρχουν διαθέσιμες οι ηλεκτρικές παροχές στο πλοίο, μπορεί να γίνει σύνδεση με το κύριο ηλεκτρικό σύστημά του, υπό τον όρο ότι το όχημα είναι εξοπλισμένο με το ειδικό κύκλωμα διακοπής της σύνδεσης. Ο Φορτωτής  ευθύνεται, έναντι του πλοίου και των τρίτων, χωρίς καμμία ευθύνη του Μεταφορέα και του πλοίου, για οποιαδήποτε έλλειψη ή προσωρινό ελάττωμα ή περιοδική βλάβη ή ξαφνικές αλλαγές στην τάση και για κάθε άλλο ελάττωμα διακοπής στις εγκαταστάσεις παραγωγής και παροχής ενέργειας του πλοίου, ακόμη και αν αυτό οφείλεται στο προσωπικό του πλοίου. Η παροχή ρεύματος θα διακόπτεται στην περίπτωση που η μηχανή του ψυκτικού οχήματος εκπέμπει σπίθες την ώρα λειτουργίας της. Σε περίπτωση που ψυκτικό μεταφορικό μέσο λειτουργεί με δική του πηγή ενέργεια εν πλω, θα διακόπτεται άμεσα η λειτουργία του.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

22.  Ο Μεταφορέας δεν θα είναι υπεύθυνος σε καμμία περίπτωση για ζημιά που θα προκύψει από καθυστέρηση στην αναχώρηση ή από ακύρωσή της και δε θα έχει ευθύνη για απώλεια ή βλάβη ή για χαμένο αντικείμενο από τα οχήματα, το φορτίο ή οτιδήποτε άλλο μέσα σ’ αυτό, όποτε κι αν αυτό συμβεί, είτε πριν είτε κατά τη διάρκεια της φόρτωσης ή εκφόρτωσης και όποια κι αν είναι η αιτία, ακόμη και αν ευθύνονται οι πράκτορες ή προστηθέντες του Μεταφορέα.
23.  Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος να αποβιβάσει επιβάτες και φορτίο σε οποιοδήποτε λιμάνι άλλο από εκείνο του προορισμού, εξαιτίας συνθηκών που αφορούν το πλοίο ή το ταξίδι. Σ’ αυτήν την περίπτωση και εφόσον η απόσταση καλυφθεί από το πλοίο και το χρονοδιάγραμμα τηρηθεί, ο Μεταφορέας θα επιστρέψει τη διαφορά του ναύλου, αν του ζητηθεί και θα απαλλαγεί από κάθε άλλη υποχρέωση αποζημίωσης.
24.  Ο Φορτωτής και/ή ο Οδηγός δηλώνουν ρητά ότι το όχημα δεν μεταφέρει εύφλεκτα, εκρηκτικά, χημικά ή με άλλο τρόπο επικίνδυνα και/ή άλλα εμπορεύματα που δεν είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια.
25.  Φορτωτής και/ή ο Οδηγός οφείλει ν’ αναφέρει στον Πλοίαρχο και/ή στον Πράκτορα του πλοίου ότι μεταφέρει επικίνδυνο φορτίο στο όχημά του, δηλ. εύφλεκτα, εκρηκτικά ή άλλου είδους επικίνδυνα εμπορεύματα, σύμφωνα με την κατάταξη του IMO, πριν την αναχώρηση, όπως επίσης, ότι το όχημα και ο οδηγός είναι εφοδιασμένοι με τις άδειες για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων. Το μεταφερόμενο με τη συγκατάθεση του Μεταφορέα ή του Πλοιάρχου ή του Πράκτορα, όχημα με το επικίνδυνο φορτίο, μπορεί να τοποθετηθεί μόνο στον ειδικό χώρο του πλοίου που προορίζεται για τέτοια φορτία, με την προϋπόθεση πάντα ότι τέτοιος χώρος είναι διαθέσιμος. Η μεταφορά των επικίνδυνων αγαθών πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που θέτει το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και/ή το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Ο Πλοίαρχος είναι ελεύθερος στην περίπτωση που το επικίνδυνο φορτίο που βρίσκεται πάνω στο πλοίο εν γνώσει του και με τη συγκατάθεσή του, αρχίζει να είναι επικίνδυνο για το πλοίο και/ή το φορτίο του, να εκφορτώσει ή να καταστρέψει το επικίνδυνο φορτίο χωρίς καμμία ευθύνη απέναντι στο πλοίο ή στον Μεταφορέα, στους προστηθέντες και στους πράκτορές του, εκτός της περίπτωσης της Γενικής Αβαρίας.
26.  Ο Μεταφορέας δεν έχει καμμία γνώση για την περιγραφή, το είδος και την αξία των αγαθών που είναι φορτωμένα πάνω στο όχημα.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΒΑΡΙΑ

27.  Η Γενική Αβαρία θα ρυθμίζεται από τους κανόνες York Antwerp, του 1974. Προτού παραλάβει τα αγαθά ο Παραλήπτης, θα υπογράψει το “Lloyd’s Average Bond” και θα πρέπει να επισημοποιηθεί η παρακατάθεση από τον Μεταφορέα, ως εγγύηση αυτής της συνεισφοράς.
Η παρακατάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 22 των προαναφερόμενων κανόνων, θα γίνεται σε κοινό λογαριασμό του Μεταφορέα και του Διακανονιστή της Αβαρίας, σε Τράπεζα κοινής τους επιλογής. Ένας ή περισσότεροι Διακανονιστές Αβαρίας, που θα ορίσει ο Μεταφορέας, θα χειριστούν τον διακανονισμό σε φιλική βάση στην Αθήνα, Ελλάδα.

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ

28.  Συμφωνείται ότι οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια του Πειραιά στην Ελλάδα.